ICGB отговори на Манолова за газова връзка с Гърция – ᐉ Новини Fakti.bg – Бизнес

По -рано днес Мая Манолова, председател на парламентарната одитна комисия, представи данни за злоупотреби, свързани с газовата връзка с Гърция. Според публикуваната информация, Теодора Георгиева, българският изпълнителен директор на ICGB, която изгражда газовата връзка, е на около 22 години.
ICB публикува официално изявление пред медиите, в което твърденията за малтретиране на Манолова са неверни и подвеждащи. Ето какво пише:

Компанията по проекта, изпълняваща взаимовръзката Гърция-България, не е включена в обхвата на Временната комисия, тъй като българското участие в нея не надвишава 50 процента, както е регламентирано от правилата на Комисията. Компанията за смесени инвестиции ICGB AD, регистрирана в България през 2011 г., има равни акционери BEH EAD (50%) и IGI Poseidon (50%). Съоснователят на IGI Poseidon е компания, регистрирана в Гърция с акционери – гръцката държавна газова корпорация DEPA SA (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).
Общата сума на инвестицията е 240 милиона евро и тази сума не се променя с годините. Финансирането се осигурява чрез лично участие на акционери, 45 милиона евро от Европейската програма за възстановяване на енергията (EEPR), 39 милиона евро от европейски структурни и инвестиционни фондове и заем от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в размер на 110 милиона евро. Делът на публичните средства е 35 процента от общия размер.
ICGB AD се управлява от 8-членен съвет на директорите. Съставът на Съвета се определя на равни начала от двете акционерни дружества. Решенията на ниво акционери се вземат на Общото събрание само единодушно, както и всички решения, чиято материална стойност надвишава 70 000 лева. Двама изпълнителни директори – г -жа Теодора Георгиева от българска страна и г -н Константинос Караянакос от гръцка страна – представляват компанията само заедно с мандата, даден от Съвета на директорите. Предвид описаната структура на управление на компанията, нито едно ключово решение относно управлението на проекта за IGB не може да бъде взето самостоятелно, а решенията, свързани с промяната на условията, се вземат само единодушно от Общото събрание.
При получаване на покана за изслушване от ръководството на проектната компания, председателят на съвета на директорите и изпълнителните директори информира председателя на временната парламентарна комисия, че компанията не е в компетенциите на комисията, гласувана от Народното събрание. България. Членовете на борда бяха надлежно уведомени за решението и информацията беше предоставена на вниманието на Министерството на енергетиката.
Компанията и нейните акционери оказват пълно съдействие на българските институции и контролни органи при извършване на проверки и искания за информация относно изпълнението на проекта. Въпреки че не участва в заседанието на Комисията, проектната компания вече е изпратила подробна информация до Временния комитет в писмо с изходящ номер IX-1 / 03.09.2021 г. по конкретни въпроси, свързани както с финансирането, така и с графика на проекта за IGB. …
Предвид предоставената подробна информация, фалшиви и подвеждащи изявления, направени публично по време на заседанието на Комисията, са озадачаващи. Компанията по проекта категорично отхвърля твърденията, че компанията е претърпяла финансови щети в резултат на непоискани санкции. Максималният размер на глобата, предвиден в договора със строителната компания, е не повече от 10% от стойността на договора или не повече от 14,5 милиона евро. Ако бъде взето решение за подновяване на договора по независещи от страните причини – глобалната пандемия COVID -19 – е невъзможно да се активира клауза за наказание. Както знаете, глоба е санкция, която се прилага в случай на виновно неизпълнение. Решението за удължаване на срока по обективни причини е взето от Съвета на директорите и Общото събрание на Дружеството.
Възнаграждение на изпълнителните директори и членовете на Съвета на директорите публично, както и на всички членове на органите за управление и контрол на дружества, включени в системата BEH. Изчисленията на размера на личните възнаграждения над 1 милион лева са абсурдни и имат за цел само да привлекат вниманието на медиите.
Ръководството на ICGB AD полага всички усилия за прозрачно и ефективно управление на проекти, тъй като работата му допринася за успешното преминаване на редица регионални, национални и международни проверки от институции, независими експерти и компании. Само от началото на тази година проектът IGB е преминал повече от 8 различни проверки и всички заключения са без нарушения. Проектът за газопровода с Гърция се финансира частично от европейски структури и фондове, както и чрез заем от Европейската инвестиционна банка, което изисква допълнителни механизми за контрол и прозрачен модел на управление. Това гарантира, че всички действия и процедури за изпълнение на проекта се извършват в съответствие с всички законови изисквания. Допълнителните проверки и проверки от независими международни организации са ключово условие, от което зависи отпускането на средства. Законността на всички действия на проектната компания и основните изпълнители е пряко свързана с напредъка на проекта. Без положителни резултати, постоянното наблюдение на IGB би било напълно невъзможно.
Дейностите на проектната компания ICGB AD в управлението на проекти за изграждане на междусистемната връзка между Гърция и България се осъществяват синхронно с българското и европейското законодателство и отговарят на най -високите стандарти. ICGB AD категорично отхвърля всички твърдения за нарушения и разчита на българските институции да продължат своята многократна подкрепа за успешното изпълнение на този ключов за страната и региона проект. Компанията по проекта остава готова да предостави всякаква допълнителна информация, необходима на DOE, BEH и Временната комисия.

София, България

Source