Ценови скок – първо в енергетиката и металите, а след това и в други отрасли – Анализ© Надежда Чипева, Капитал

Повишаването на цените на газа, електроенергията, петрола, металите ще повиши цената на почти всички други индустрии и услуги, макар и не в същата степен.

Анализ, взет от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ).

Кой измерва промените в цените е неизбежен дебат, който винаги протича успоредно с действителното обсъждане на причините, последствията и очакванията за бъдещето. Последните статистически данни за промените в цените на производител допълват картината на инфлационните процеси, които ясно се проявиха през последните месеци. През септември общият индекс на цените на производител нараства с 2,4%, като спрямо същия месец на миналата година ръстът е 20%. Обръщаме внимание на този индекс, защото той ни позволява да разберем по-пълно процесите, протичащи в икономиката.

Като начало цените на суровините, енергията, полуфабрикатите, оборудването и всичко, което се доставя от бизнес на бизнес, като цяло се променят под влияние на различни фактори и с различни темпове в сравнение с цените, които плащат домакинствата за консумацията им. … И ни дава първото обяснение за честите съмнения, изразявани през последните месеци относно надеждността на индекса на потребителските цени, изчислени и публикувани от статистическите служби на България и целия свят. От една страна, почти всеки ден четем за рекордни цени на някои стоки, от друга страна, НСИ ни информира, че цените са се увеличили с 4,8% през последните 12 месеца през септември 2021 г. Не че това е бавно темпо, но нека оставим тази оценка за друг анализ.

Важно е да се отбележи, че това, за което всички чуваме, не е скрито – може все още да не е отразено в пазарните цени на дребно, които плащат домакинствата, но това е много ясно отразено в данните за цените на производител. Увеличението на общия индекс средно с 20% е много висока стойност, особено след период на спад или минимална промяна в периода 2015-2019 г. – пет години преди пандемията, което доведе до увеличение на цените на производител с общо 10%. Също така в този показател виждаме увеличение на цените на газ, топлинна и електроенергия, произвеждани и доставяни в страната, с почти 40%, дори при увеличение на цените на неблагородните метали с повече от 40%, увеличение на цените на дървесината с повече от 17%. и т.н.

Графика 1: Промяна в PPI през септември 2021 г. спрямо средното за 2019 г.

Източник: НСИ, изчисления на автора.

Източник: НСИ, изчисления на автора.

Тук отново може да се наложи да отбележим, че ако разглеждаме инфлацията като паричен феномен, като атрибут на паричното предлагане и неговата динамика, то промените в цените на стоките, услугите, активите са нейните последици и проявления. Промените в цените не се случват равномерно във времето и е още по-очевидно, че различните цени се повишават по различни начини. Популярно е да се проследява и коментира общият индекс на ценовото ниво, било то производител или потребител, като се обръща особено внимание на средната промяна – и всъщност е много важно промяната в относителните цени, тя дава сигнали на участниците на пазара как да се адаптираме към всяка промяна. в икономическите основи.

Ако следваме тази опростена схема, то в глобален мащаб, в Европа и у нас, ще видим редица промени. Първо, цените на активите – финансови и реални – започват да се покачват. Това се забелязва в експлозивни увеличения на цените на някои публично търгувани компании в развитите страни и в значително увеличение на цените на имотите почти навсякъде. Този процес започна много преди пандемията. Миналата година видяхме значително покачване на цените на производител – отново това се дължи на някои ключови суровини и енергия. Потребителските цени се повишиха напоследък и в по-малка степен досега.

Но всъщност е логично да се премине преливането например – по-високите цени на газ, електричество, петрол, метали ще оскъпят почти всички други индустрии и услуги, макар и не в същата степен. С известно закъснение ще прехвърлят част от увеличението в крайните цени – първо за някои стоки, после за други и услуги. В този опростен поглед върху бизнес взаимодействието изглежда, че все още сме в първия етап от целия процес на разливане на по-високи цени. И това ще видим в следващите 6-12 месеца – първо по цените на други бизнес сектори, а след това постепенно и по отделни компоненти на потребителската кошница.

Разбира се, остава въпросът дали това ще бъде еднократно разместване. – т.е. един скок, коригиращ вече натрупаните в миналото макродисбаланси – или отключва повтарящ се процес, което на практика предполага последователни години с постоянно повишаване на нивото на цените. Освен това това явление също води до увеличаване на разходите за труд и кръгът е затворен. В този текст дори няма да се опитваме да търсим отговор на този принципно важен въпрос.

Графика 2: Промяна в PPI през септември 2021 г. спрямо средното за 2019 г.

Източник: НСИ, изчисления на автора.

Източник: НСИ, изчисления на автора.

Предстои да се тества още една хипотеза – че този растеж е свързан с ниска база в резултат на сериозно въздействие върху световната икономика през 2020 г. Всъщност неочаквано бързото възстановяване играе роля, защото без увеличено производство и потребление е малко вероятно да можем да обясним тези дисбаланси и тесни места в доставките през последните месеци. Следователно, ние изчисляваме промяната в индекса и въз основа на средната стойност за 2019 г. очевидно е добра година както за България, така и за значителна част от световната икономика.

Виждаме, че действителният общ индекс нарасна малко по-малко – 17,6% в цялата индустрия. Но като цяло картината е подобна – производството на основни метали нараства с 44%, производството на енергия – с 39,3%, метални руди – с 35,2%. Забележимо висок ръст се наблюдава при производството на химически и пластмасови изделия, дърво и изделия от дърво, хранителни продукти и метални изделия. В същото време за много индустриални продукти промяната е ограничена – това важи за машиностроенето, автомобилостроенето, облеклото и текстила, електрониката и др.

Това отчасти се дължи на факта, че в много области на дейност цената на тази суровина, която рязко се повиши, е сравнително нисък дял, докато технологичният напредък позволява общата производителност и повишаване на ефективността, за да поддържа цените ниски. Въпреки това ще има някои „преливане“ от други сектори и това потенциално ще доведе до по-високи цени на техните продукти, дори ако рязкото увеличение на цените на енергията и цветните метали се контролира.В рубриката “Анализ” са представени различни гледни точки, като изразените мнения не съвпадат непременно с редакционната позиция на “Дневника”.

Source