Съдът разпореди на държавната компания да докладва как е похарчила 400 милиона лева за руски багери – България© Надежда Чипева

Варненският административен съд разпореди на директора на държавното дружество „Транспортно строителство и реконструкция“ (ТСВ ЕАД) да предостави на „Дневник“ пълни копия на всички споразумения, сключени във връзка с задълбочаването на плавателните канали в пристанище Варна. Цената на проекта е около 400 милиона лева. Работите по него бяха назначени без държавни поръчки и в резултат на това руската компания „Гидрострой“ се оказа изпълнител на задълбочаването.

Оправдавайки решението си, съдията по делото в буквалния смисъл на този израз го принуди да „избърше праха“ от доводите на подсъдимия – ЕАД „TSV“, които отказаха да предоставят исканите договори в съответствие с разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация ”, коментира Кирил Терзийски, адвокат от Варненския административен съд, от правната група на програмата за достъп до информация. Той защитава интересите на „Дневник” по четири административни дела, образувани във връзка с отказите на „Пристанищна инфраструктура” СЕ, а след това и „ТСВ” ЕАД да предостави информация за методите на финансиране на проекта и избора на изпълнители за него.

Според съдебното решение по последното – четвърто дело всички договори, които трябва да отговорят на въпроса как държавното финансиране на проекта е достигнало до руската компания „Гидрострой“ без конкурс, трябва да бъдат публично оповестени до края на октомври.

Защо не е тайна как руските георгини са наети в рамките на проект на стойност над 400 милиона лева – тук.

Договорите бяха поискани от “Дневник” през май миналата година. но тяхната позиция беше отречена с мотива, че представляват „търговска тайна“ и публикуването им може да доведе до нелоялна конкуренция в ущърб на „ТСВ“ ЕАД. В решението си от 1 октомври тази година Варненският административен съд постанови това исканите документи не представляват търговска тайна, тъй като държавното дружество оперира с бюджетни средства и на практика управлява държавна собственост… „Обжалваното решение не излага факти, потвърждаващи, че информацията представлява търговска тайна и че нейното предоставяне или разпространение ще доведе до нелоялна конкуренция между търговците“, се казва в решението на съда.

“Накратко, Съдът постанови, че жалбоподателят има право да получи копия от договорите, сключени във връзка със споразумението за задълбочаване на пристанищните канали, като отхвърли всички доводи на ответника.– коментира адвокатът Кирил Терзийски. И те се състоят в това, че информацията е търговска тайна, че жалбоподателят е могъл да я използва за нелоялна конкуренция поради участието си в дружества със сходна дейност, че жалбоподателят не е посочил с каква цел иска тази информация, че там нямаше преобладаваща публично достъпна информация … лихви. ЗДОИ, достъп до информация може да бъде поискан, но не и до конкретни документи. “

Според основанието на решението, дори ако исканата информация е търговска тайна, не е установено, че предоставянето й би довело до нелоялна конкуренция между търговците. Отказът на „ТСВ“ ЕАД излага мотивите, че заявителят на исканите договори или близки до него лица са конкуренти на „ТСВ“ ЕАД и предоставянето на информация е насочено не към информация за дейността на държавно дружество, а към изтласкване на компанията от пазара са неоснователни, се казва в решението.

„Неправилно и противоречащо на идеята и целта на Закона за достъп до обществена информация да се изисква ТСВ ЕАД да посочи конкретна цел за предоставяне на исканата информация“, каза Варненският административен съд. Законът не предвижда, че заявителят на информация, класифицирана като обществено достъпна, трябва да посочи и обоснове конкретната цел, за която иска достъп до нея. “

Опитвайки се да скрие информация за това как и защо повече от 400 милиона лева са изразходвани без обществени поръчки, В административното дело „ТСВ“ ЕАД дори представи абсурден аргумент, че „Дневник“ изисква само информация, съдържаща се в договорите, но не и самите договори. Следователно те не могат да бъдат предоставени. “Законът приравнява съдържащата се в документа информация към самия документ като негов материален носител, в този случай причините за съдебно решение. Искането на копие от документ е равносилно на искане за достъп до информацията, която съдържа. Носителят на информация или самата информация се иска описателно, няма нищо общо с нея. задължения “.

Досега разследването на “Дневник” показа, че руската компания “Гидрострой” е била използвана в резултат на възлагането на търг за задълбочаване на пристанище Варна на руската компания “Гидрострой”. А резултатът от извършената работа в полза само на пристанището при ТПП “Варна” беше предоставен без концесия за срок от 35 години на почетния ръководител на КАТ Ахмед Доган.

Как държавата отстъпи пристанището на ТЕЦ Варна на Доган – тук.

Приложената диаграма изглежда така: Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (част от администрацията на Министерството на транспорта) дари миналата година 435 милиона лева на собствено търговско дружество „Транспортно строителство и реконструкция“ (ТСВ ЕАД). Това е т. Нар. Вътрешен модел (на български език-„вътрешни“ поръчки), който позволява на институциите да възлагат поръчки без търгове на собствените си компании. Напълно идентична схема беше използвана от държавната компания “Автомобилен” при наемане на подизпълнители.

Въпреки това, веднага след това TSV възложи тази работа на външни изпълнители. Така отново без търг държавното дружество изплати 393 милиона лева от обезпеченото финансиране на частното ДЗЗД „EU Build“. Източници в “Дневника” твърдят, че в този случай най -вероятно е възможно да се заобиколи Закона за обществените поръчки чрез сключване на споразумение не за предоставяне на услуги, а за доставка на материали, машини или оборудване.

Тази информация трябва да бъде потвърдена или изяснена с предстоящото представяне на копия от договори, подписани от „ТСВ“ ЕАД по време на изпълнението на строителните работи по проекта за драгиране на два морски канала в пристанище Варна.

Кой е последният и как държавата е платила над 400 милиона лева за руски багери без конкурс – тук.

Source