Седем университета получават статут на изследователски университет – Новини

София, 22 юли / БТА /
Седем университета ще получат статут на изследователски университети през следващите четири години. Списъкът е одобрен днес от Министерския съвет и от 2022 г. ще се актуализира до 1 ноември всяка година, съобщават от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.
Софийски университет „Университет Свети Климент Охридски“ (СУ), Медицински университети в София, Варна и Пловдив, Технически университет в София, Университет по химически технологии и металургия (ХТМУ) и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ отговарят на критериите за изследователски университети .
Седем университета имат значителен брой и качествени научни продукти и най-голям брой цитати в научната литература. Общите университети имат значителен брой докторанти, а университетите с инженерен профил имат научни продукти, изложени в международни публикации. Всички те имат значителен дял от средства, събрани от международни и национални проекти и програми, както и от договори с български и чуждестранни компании.
Софийският университет и Медицинският университет в София печелят над 5000 точки при необходимия минимум 1000. От 2000 до 3000 са точки от Медицинските университети във Варна и Пловдив и Техническия университет в София. ХТМУ и Пловдивският университет вкараха между 1000 и 2000 точки.
Оценката на научната дейност на университетите се изчислява по методологията, приета наскоро от кабинета на министрите, която включва само обективни критерии. Той взема предвид научните резултати, показани в международните бази данни Scopus и / или Web of Science, както и други проверими данни, отразяващи развитието на академичния състав, социалното и икономическото въздействие на научните дейности. Стойностите на конкретни показатели се изчисляват в точки и образуват крайната оценка по определена формула.
При идентифицирането на първите изследователски университети е използвана информация, предоставена от висшите учебни заведения в периода 2017-2020 г. във връзка с годишната оценка на тяхната научна дейност в съответствие със Закона за насърчаване на научните изследвания.
Университетите бяха помолени да подготвят своите кандидатури за предстоящата процедура на 24 юни тази година, след като Министерството на образованието и науката публикува методологията за получаване на научен статус за обществен коментар. Министерството на образованието и науката получи заявления от 26 университета. Те бяха оценени съгласно методологията, приета от Министерския кабинет, междуведомствена група, създадена със заповед на министъра на образованието и науката.
Изследователският статус на висшето образование е въведен в Закона за висшето образование през 2020 г. Според Министерството на образованието и науката това е значителен принос за развитието на важни публични сфери поради най-добрите изследвания и високи резултати от изследванията, оценени в съответствие с обективните показатели. …
Изследователските университети ще получат допълнително целево финансиране за развитие на научните изследвания от Националния план за възстановяване и устойчивост. Следователно тяхното определение е предпоставка изпълнението му да започне навреме.

Източник: София

Source