Публичният сектор на ЕС изпреварва индустрията по икономическа активност през 2020 г. :: Investor.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group

Лека промяна в дела на икономическите дейности в Европейския съюз (ЕС) се наблюдава през 2020 г. През същата година дейностите на „Публична администрация, отбрана, образование, здравеопазване и социални въпроси” заедно имат най-високи икономически показатели. активност в ЕС, докато през предходната 2019 г. те бяха едва на трето място, според Евростат.

Тези дейности формират 19,8% от брутната добавена стойност (БДС) в общността и са пред сектор „Индустрия (без строителството), чийто принос е 19,5%. На трето място със 17,9% е приносът на дейност „Търговия на едро и дребно, транспорт, настаняване и ресторантьорство”.

На противоположния край на скалата дейностите с най-малък принос са „Земеделие, горско стопанство и рибарство“ (1,8%), следвани от „Култура, спорт и развлечения, други услуги, домакински дейности, екстериториални организации и услуги“ (3%) … ).

Данните показват, че ситуацията през 2019 г. е била съвсем различна. На следващо място по икономическа активност е водеща „индустрия (без строителство)” (19,9%), което означава, че през 2020 г. тя губи 0,4 процентни пункта.

На второ място по принос през 2019 г. са видовете дейности “Търговия на едро и дребно, транспорт, настаняване и ресторантьорство” (19,3%), които ще загубят най-много през следващата година – 1,4 п.п., а вноската в бюджета сферата , наред с защитата, е на трето място. Те обаче растат от 18,7% през 2019 г. на 19,8% на фона на пандемията от 2020 г., т.е. от 1,1 п.п.

Увеличават се и сделките с недвижими имоти – от 10,8% на 11,3% с 0,5 процентни пункта, както и “Информационни и комуникационни дейности” от 5,1% на 5,5%, т.е. от 0,4 п.п.

В реално изражение общият БДС, генериран от икономическата дейност в ЕС през 2020 г., е с 5,9% по-нисък от година по-рано.

Source