Пресконференция по проект „Демонстрация на системата за разделно събиране на текстил, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и производство на килими от неизползваем текстил“

На 10 юни 2021 г. във фоайето на Нептун на хотел AQUA във Варна се проведе първоначална пресконференция по проекта „Демонстрация на системата за разделно събиране на текстил, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и производство на килими от неизползваеми“. повторна употреба на текстил “по процедура за избор на проекти № BG16М1ОР002-2.009„ Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците “на Оперативна програма„ Околна среда 2014-2020 “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие . Проектът се изпълнява от ЕКО ЛОГИСТИК А ЕООД в партньорство с ЕВРОТЕКС ЕООД и струва 387 572,98 лева.

Проектът включва следните дейности:

Дейност 1 „Подготовка“;

Дейност 2 „Изпълнение на демонстрационен проект„ Демонстрация на системата за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и производство на килими от текстил за еднократна употреба “;

Дейност 3 „Кампании за популяризиране на резултатите от проекта“;

Дейност 4 „Организация и управление“;

Дейност 5 „Информация и комуникация“.

Събития се провеждат на територията на град Варна и град София.

Целта на проектното предложение е да демонстрира най-добрите практики за предотвратяване на битови отпадъци от дрехи и текстил, като ги събира отделно, използва повторно, подготвя за повторна употреба или произвежда последващ продукт – тъкане на килими от текстил за еднократна употреба. Демонстрираната практика ще повиши обществената информираност на варненци и ще предотврати смесването на ненужни дрехи и текстил в контейнери за смесени битови отпадъци, ще удължи жизнения цикъл на продуктите, ще увеличи дела на рециклируемите материали, ще намали броя на депата, ще намали отпадъците и допринасят за прехода към кръгова икономика в Република България.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––

Административно споразумение № D-34-138 / 09/08/2020 за предоставяне на финансова помощ по проект „Демонстрация на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и производство на килими от текстил за еднократна употреба“ , регистриран в EMIS. 2020 г. с No BG16М1ОР002-2.009-0018 в рамките на процедурата за подбор за проекти No BG16М1ОР002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския съюз. Фонд за регионално развитие

ЕКО ЛОГИСТИК А ЕООД

/ PE /

Source