Подземно газохранилище в Чирен, определено като “национален сайт” – ᐉ Fakti.bg новини – България

Подземното хранилище за газ „Чиренское“ (ПХГ) е „национален обект“ по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Изисква се решение във връзка с Делегирания регламент (ЕС) 2020/389 на Европейската комисия от 31 октомври 2019 г., който потвърди, че проектът за разширяване на съхранението на газ е проект от общ интерес. За неговото прилагане се въвежда специален режим, който включва задължителното предоставяне на най -висок приоритет в съответствие с националното законодателство.

След като е получил статут на „национален обект“, съоръжението на ПХГ в Чирен ще може да разчита на ускорено издаване на разрешителни, правила за ОВОС и осведоменост на обществеността в най-ранния етап от тяхното прилагане, регулаторни стимули, правила за разпределяне на трансгранични разходи и финансови механизми. поддържа.

Проектът за разширяване на ПХГ „Чиренское“ предвижда постепенно увеличаване на капацитета на единственото газохранилище в България. Очаква се изпълнението му да удвои обема на съхранявания газ до 1 млрд. М3, а производството и инжектирането – до 8-10 млн. М3 / ден.


ПХГ Чирен е ключов инструмент за функционирането на българския газов пазар, който компенсира сезонните колебания в потреблението на природен газ в страната. Проектът му за разширяване е насочен, от една страна, към създаване на условия за гарантиране на сигурността. доставките на газ и, от друга страна, интегрирането на хранилището във взаимосвързан регионален и общоевропейски пазар.

Проектът за разширяване на съоръженията на ПХГ в Чирен е включен в 10-годишния План за развитие на мрежата на Общността, разработен от ENTSOG, и е включен в регионалните инвестиционни планове за газовия сектор за Централна и Източна Европа и региона на Южния коридор. Проектът е част от националния десетгодишен план за развитие на мрежата на „Булгартрансгаз“ ЕАД за периода 2021-2030 г. И има статут на приоритетен проект в рамките на инициативата „Трите морета“.

Source