Персонал и средна брутна заплата през първото тримесечие на 2021 г. News Timely

14.05.2021 г

По предварителни данни на Националния статистически институт служители по трудови и служебни отношения в края на март 2021 г. те се увеличават с 34,4 хил., или 1,5%, спрямо края на декември 2020 г., като възлизат на 2,26 млн. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава при видовете икономически дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Телекомуникации “- с 6,0%,” Селско, горско и рибно стопанство “- с 5,2%,” Хотели и ресторанти “- с 4,4%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудови и служебни правоотношения е регистрирано за видовете дейност “Добив на добив” – с 6,0% и “Административни и спомагателни дейности” – с 2,2%.

В структурата на заетите по видове икономически дейности най-голям дял имат заетите в наемане и обслужване по видове дейност “Производство” и “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 21.2 и 17.0%.

В края на март 2021 г. спрямо края на март 2020 г. броят на заетите намалява с 0,8 хиляди. Най-голямо намаление на заетостта се наблюдава при видовете икономическа дейност „Производство” – със 7.5 хил., „Търговия; ремонт на МПС и мотоциклети – с 5,6 хил., “Административни и спомагателни дейности” – с 5,2 хил., а най-голям ръст – “Здравеопазване на човека и социална работа” – с 8,4 хил., “Създаване и разпространение на информационни и творчески продукти; телекомуникации “- със 7,1 хиляди рубли. В процентно изражение спадът е най-значителен при видовете икономически дейности „Добив и добив“ – с 8,3%, “Операции с недвижими имоти” – със 7,6%, и “Дейности на административни и спомагателни услуги” – с 4,4%. и най-великият. растеж се отбелязва в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; телекомуникации“ – със 7,0%, а в „Човешко здравеопазване и социална работа“ – с 5,6%.

Средна брутна месечна заплата за януари 2021 г. – 1454 лв., за февруари –
1431 лева, а през март – 1500 лева.

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата е 1462 лв. и се увеличава с 1,7% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. Икономическите дейности, които отчитат най-голям ръст са Добивът и кариерите, нарастване с 10,2% Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Телекомуникации “- с 8,0%,” Административни и спомагателни дейности “- със 7,7%. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано за видовете икономически дейности “Хотелиерство и ресторантьорство” – с 8,9%, “Операции с недвижими имоти” – с 8,4% и “Култура, спорт и развлечения” – с 8,0%.

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 11,0% спрямо първото тримесечие на 2020 г., като най-голям е ръстът при видовете икономически дейности „Човешко здравеопазване и социална работа” – с 27,1%, „Сектор на публичната администрация” – с 18,5%. , и “Добив и добив” – със 17,1%. Намаление на заплатите е отчетено в два вида икономическа дейност: „Култура, спорт и развлечения” – с 6,8% и „Хотели и ресторанти” – с 2,7%.

Видовете икономически дейности с най-високи средни месечни заплати на служителите и служебни правоотношения през първото тримесечие на 2021 г. включват:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; телекомуникации“ – 3613 лв.;
  • “Финансови и застрахователни дейности” – 2188 лв.;
  • Добивна индустрия – 2108лв

Най-ниско платени са работниците в икономическа дейност:

  • Хотелиерство и ресторантьорство – 717 лв.;
  • “Други дейности” – 961 лв.;
  • “Земеделие, горско и рибно стопанство” – 984лв.

Спрямо същия период на миналата година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. в държавния сектор се увеличава със 17,2%, а в частния сектор – с 8,8%.

Вижте графиките и таблиците ТУК.

Source