Обръща се тенденцията за запазване на спестяванията в банката при ниски лихви.

Лихвените проценти по новите заеми остават непроменени, но обемите им нарастват.

Лихвените проценти по новите кредити остават непроменени, а обемите им се увеличават. Лихвените проценти по депозитите остават на исторически ниски нива, но тенденцията – въпреки спестяванията – е обратна. Това сочат данните на БНБ към октомври 2021 г.

Фирмени заеми

Средният лихвен процент по бизнес кредити до 1 млн. евро, договорени в лева, намалява с 0.25 пр.п. до 2,86%, а за тези над 1 милион евро се увеличава с 0,29 процентни пункта. до 2,56% през октомври 2021 г

Средният лихвен процент по кредити до 1 млн. евро, договорени в евро, се увеличава с 0,05 процентни пункта. до 2.42%, а по кредити над 1 млн. евро намаляват с 0.87 пр.п. до 1,67 процента.


През октомври 2021 г. средните лихви по овърдрафт в левове и евро намаляват с 0,04 процентни пункта. до 2,50% и 1,90% съответно.

Обемът на нов бизнес по кредити до 1 млн. евро, сключени в левове, нараства с 5,7% (18 млн. лв.) до 332,9 млн. лв., а при кредити над 1 млн. евро – с 27,7% (91,5 млн. лв.) до 421,6 лева. милиона

В същото време обемът на кредитите с ревизирани условия и кредитите за рефинансиране в левове намалява с 4.4% (12.7 млн. лв.) до 273.5 млн. лв.

Частните вложители изпразниха сметките си

Обемът на новия бизнес по кредити до 1 млн. евро, сключени в евро, нараства с 2,7% (1,8 млн. лв.) до 69,2 млн. лв., а при кредити над 1 млн. евро – с 27,2% (102,5 млн. лв.) до лв. . 480,2 милиона.

Обемът на кредитите с ревизирани условия и кредитите за рефинансиране в евро се увеличава със 76.4% (170.6 млн. лв.) до 394 млн. лв.

Банкови заеми за физически лица

През октомври 2021 г. средният лихвен процент по потребителските кредити в лева намалява с 0.21 пр.п. до 8.19%, а годишният лихвен процент (годишно) по тези заеми – с 0.22 пр.п. до 8,72 процента.

Средният лихвен процент по жилищните кредити в лева намалява с 0.01 пр.п. до 2.67%, а годишната ставка по тези заеми леко намалява до 2.94%.

Средният лихвен процент по останалите кредити в левове намалява с 0.24 пр.п. до 3,11 процента.


Средният лихвен процент по други кредити за работодатели и самостоятелно заети лица се увеличава с 0.10 пр.п. до 3,24 процента.

През октомври 2021 г. средният лихвен процент по овърдрафт в лева намалява с 0.01 процентни пункта. до 14.81%, а за кредити с кредитни карти извън периода на безлихвен гратисен период – в лева се увеличава с 0.05 пр.п. до 20,34 процента.

Обемът на новите сделки по потребителски кредити в левове нараства с 10,1% (52,7 млн. лв.) до 574,1 млн. лв., а по ревизирани кредити и заеми за рефинансиране – с 13,6% (14,6 млн. лв.) до 121,6 млн. лв.

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес нараства с 8,4% (36,2 млн. лв.) до 466,9 млн. лв., а при ревизираните кредити и заеми за рефинансиране – с 11,9% (13,7 млн. лв.) до 129,4 млн. лв.

Обемът на новите сделки по други кредити в левове възлиза на 14.3 млн. лв. и се увеличава с 19% (2.3 млн. лв.), а при ревизирани условия на кредити и заеми за рефинансиране – с 62.2% (0.6 млн. лв.). до 1,5 милиона лева. …

Обемът на нов бизнес по други кредити в левове за работодатели и самостоятелно заети лица нараства с 9.4% (1 млн. лв.) до 11.2 млн. лева.

Корпоративни депозити в банки

През октомври 2021 г. спрямо септември 2021 г. средният лихвен процент по депозити с договорен матуритет (DDM) в левове нараства с 0,04 пр.п. до -0,15%, а в евро намалява с 0,01 пр.п. до 0,01 процента.

Средният лихвен процент по овърнайт депозитите в левове остава 0.00%, докато при овърнайт депозитите в евро намалява с 0.01 процентни пункта. до 0,00 процента.

Обемът на новите сделки по депозити с договорен матуритет в левове нараства със 73,5% (36,5 млн. лв.) до 86,1 млн. лв. на месец, а по депозити в евро – с 250% (66,4 млн. лв.) до 93 млн. лв. Въпреки това, в сравнение с миналата година, съответно, 54,3 милиона по-малко. И то за 21,6 млн. лева.


Индивидуални депозити

През октомври 2021 г. средният лихвен процент по депозити с договорен матуритет в лева се увеличава с 0,01 процентни пункта. до 0,07%, а в евро – с 0,40 п.п. до 0,47 процента.

Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и евро остават 0,00 процента. Средният лихвен процент по депозитите, дължими при уведомление в лева, остава 0.15%, докато по депозитите в евро се променя леко до 0.20%.

Обемът на новите сделки за депозити с договорен матуритет в левове намалява с 6,2% (7,8 млн. лв.) до 117,3 млн. лв., докато за депозити с договорен матуритет в евро се увеличава със 17,8% (18,7 млн. лв.) до 123,8 млн. лв.

На годишна база обаче намалението на депозитите с договорен матуритет в лева е 65.7 млн. лева. лв., а намалението на този вид депозити в евро достигна 51.9 млн. лева.


Source