НСИ потвърди свиването на българската икономика с 1,8% през първото тримесечие :: Investor.bg

Снимка: Ioana Epure / Bloomberg

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България е намалял с 1,8% през първото тримесечие в сравнение със съответното тримесечие на миналата година и се е увеличил с 2,5% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. Тези стойности за българската икономика съвпадат с експресни оценки, Това съобщава Националният статистически институт.

Според статистиката спадът между януари и март е за четвърто поредно тримесечие, но е най-слабият от началото на пандемията, което показва, че българската икономика постепенно се възстановява до нива преди здравето. За сравнение, през четвъртото тримесечие на 2020 г. спадът на годишна база беше 3,8%.

Investor.bg припомня, че икономиката на страната се сви през второто тримесечие на миналата година след въвеждането на строги противоепидемични мерки за ограничаване на първата вълна от пандемията. По това време се отчитат спад от 10,1% на кв. Кв. И 8,6% на годишна база, най -стръмният спад от 1997 г. насам.

БВП в стойностно изражение по текущи цени

По предварителни данни на НСИ брутният вътрешен продукт, произведен през първото тримесечие на тази година, е 27.054 млрд. Лева по текущи цени. 3 912 лева на глава от стойността на показателя. По отношение на еврото, БВП е съответно 13,833 милиарда при 2 хиляди евро на глава от населението.

Брутната добавена стойност, създадена от секторите на националната икономика за периода от януари до март, е 23.128 млрд. Лева в текущи цени.

Относителен дял на брутната добавена стойност от промишлеността през първото тримесечие на 2020 г. и 2021 г.,%

През първото тримесечие на годината относителният дял на селскостопанския сектор в добавената стойност на икономиката е 2,2% и остава на нивото си спрямо същото тримесечие на миналата година. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0,6 процентни пункта до 26,5%.

Според оценките на НСИ относителният дял на добавената стойност в резултат на дейности в най -големия сектор на икономиката – сектора на услугите – ще нарасне до 71,3% от 70,7% през съответния период на 2020 г.

Компоненти на крайното използване на БВП през първото тримесечие на 2020 г. и 2021 г.,%

През първото тримесечие 84,1% от БВП бяха изразходвани за крайно потребление. Инвестициите (бруто образуване на основен капитал) са 13,9% от БВП. Балансът на външната търговия със стоки и услуги е положителен.

Темп на растеж на БВП въз основа на сезонно коригирани данни

БВП по тримесечия за периода 2005-2021 г. При средногодишни цени през 2015 г., млн. Лева

Тримесечни промени

Според сезонно коригираните данни, през първото тримесечие на годината БВП нараства с 2,5% в сравнение с четвъртото тримесечие на миналата година. Брутната добавена стойност в икономиката се е увеличила с 2,6%.

По предварителни данни за първото тримесечие крайното потребление се е увеличило с 2,1%, докато брутното капиталообразуване е намаляло с 2%.

Износът на стоки и услуги се увеличава с 6.7% на сезонна база в сравнение с предходното тримесечие, а вносът на стоки и услуги – с 2.7%.

Годишни промени

Според сезонно коригираните данни БВП през първото тримесечие е спаднал с 1,8% на годишна база.

През първото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на миналата година брутната добавена стойност намалява с 1,7%. Намалението му се дължи на регистрираното намаление на: култура, спорт и развлечения; други дейности; дейностите на домакинствата като работодатели; недиференцирани дейности на домакинствата за производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби – 7,3%.

6% – спад годишно в минната индустрия; производство, производство и дистрибуция на електроенергия, топлинна енергия и газообразни горива, водоснабдяване, канализация, изхвърляне и рехабилитация на отпадъци.

Спад в търговията, ремонти на автомобили и мотоциклети; транспорт, склад и поща; хотели и ресторанти с 5,8%, а в строителството – с 3,6%.

По отношение на компонентите за крайно потребление, отчетеният икономически спад е повлиян от износа на стоки и услуги – спад от 5,9%.

Вносът на стоки и услуги се е увеличил с 1,9% спрямо първото тримесечие на 2020 г., според НСИ.

Source