Националният план за възстановяване и устойчивост включва 57 инвестиции и 43 реформи – Новини

София, 21 юли / БТА /
Националният план за възстановяване и устойчивост – версия 1.3 от 20 юли, има четири компонента и струва 12,6 милиарда лева. Планът е публикуван за обществен коментар на https://www.nextgeneration.bg/. Версията, преработена от Кабинета на министрите, е достъпна за обществен коментар в очакване на ревизия. Последната санкция за дългосрочни ангажименти, определена като изискване от европейските служби, ще се очаква от партиите в парламента, каза в офиса Атанас Пеканов, вицепремиер по управлението на европейските фондове.
В документа се посочва, че Планът за възстановяване и устойчивост представя възгледите на правителството и обществото за това как трябва да се решават структурните проблеми в икономиката чрез вътрешно съгласувана и последователна комбинация от реформи и инвестиции. Планът включва 57 инвестиции и 43 реформи. Най-голямата концентрация на усилия за реформи пада върху компонентите на бизнес средата и нисковъглеродната икономика.
Първият стълб е Иновационна България, която има за цел да повиши конкурентоспособността на икономиката и да я трансформира в икономика, основана на знания и интелектуален растеж чрез мерки в областта на образованието, цифровите умения, науката, иновациите, технологиите и взаимовръзките между тях. Той осигурява 27,4 процента от ресурсите по плана.
Под стълб „Зелена България“ – с акцент върху устойчивото управление на природните ресурси, за да се отговори на настоящите нужди на икономиката и обществото, като същевременно се поддържа устойчивост на околната среда, така че тези потребности да продължат да бъдат задоволявани в дългосрочен план, 36,8% от ресурсите на план са обезпечени.
Свързана България, която има за цел да подобри конкурентоспособността и устойчивото развитие на регионите на страната, като подобряване на транспорта и цифровите комуникации, както и насърчаване на местното развитие въз основа на специфичен местен потенциал, осигурява 17,8% от ресурсите.
Като част от принципа „Справедлива България“ – фокусиране върху хората в неравностойно положение за постигане на по-приобщаващ и устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и фокусиране върху изграждането на ефективни и отговорни държавни институции, отговарящи на нуждите на бизнеса и нуждите на населението . граждани, 18% от ресурсите са планирани по плана за възстановяване.
Като част от мярката „Образование и умения“ на плана, по-голямата част от средствата се отпускат за модернизиране на образователните институции, за да се създаде по-привлекателна и качествена учебна и иновационна среда, за което 4,5 процента от средствата се отпускат в съответствие с плана в Изследванията и иновациите раздел. Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации има 3 процента дял в раздела Интелигентна индустрия – Програмата за икономическа трансформация има 9,5 процента дял в секция Нисковъглеродна икономика за подобряване на енергийната ефективност на жилищата. за 14,6 процента от средствата, отпуснати по мярка „Биоразнообразие“ за възстановяване на ключови екосистеми в рамките на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие 2030 и целите на Европейския зелен пакт, 0,5 процента от средствата се отпускат по мярка „Устойчиво земеделие“ – Фондът за Насърчаването на технологичния и екологичния преход в земеделието се осигурява с 2 процента от средствата по плана.
По мярката „Здравеопазване“ 3 процента от ресурсите се отпускат за модернизиране на здравната система в България чрез предоставяне на модерно и иновативно медицинско оборудване за болниците. Като част от мярката за социално включване, по-голямата част от средствата са насочени към постоянна подкрепа за деинституционализация на грижите за възрастни хора и хора с увреждания – 5,1 процента от средствата. За „Бизнес среда“ най-много / 1,3 средства / са предвидени за изграждането на Националния интегриран център и мрежа за мониторинг, контрол и управление. С напредването на местното развитие не повече от 2,4 процента от ресурсите се предлагат за Програмата за изграждане / завършване / реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни съоръжения за агломерации с еквивалентно население от 2000 до 10 000. Що се отнася до „Транспортна свързаност“, се планира да се отделят не повече от 2,3 процента за дигитализация на железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийна ефективност по железопътните линии на основната и разклонената мрежа TEN-T. В раздела за цифрова свързаност 4,2 процента от средствата са предназначени за широкомащабно внедряване на цифрова инфраструктура.

Източник: София

Source