Лоши новини за български студенти – ᐉ Fakti.bg новини – Бизнес

През следващите години броят на българските висшисти ще продължи да намалява. Между 2021 и 2025 г. се очаква да завършат 239 000 завършили. Това е с 9% по-малко в сравнение с 263 000, които успешно са завършили обучението си в периода 2016-2020. Според прогнозите броят на завършилите ще се стабилизира след 2025 г. Това е записано в Националната карта на висшето образование в Република България. , която беше приета от кабинета на министрите днес.

До 2025 г. броят на активните студенти на национално ниво ще остане стабилен, вероятно дори леко увеличение. Поради значителни промени в приема през последните години, процесът на ребалансиране на броя на студентите в професионални направления ще продължи. Най-голям спад в абсолютните показатели се очаква в посока „Икономика“ (около 2400 ученици). В процентно изражение най-сериозният спад ще бъде в „Туризъм“ (16%). Най-вече (почти 1700) ще се увеличи броят на студентите по специалността „Педагогика на преподаването в …“. В процентно изражение най-голям ръст се наблюдава в областта на материалознанието и материалознанието – 86% и химическата технология – 40%.

Ще има промяна в броя на завършилите между специалностите. Най-голям ръст през следващите пет години се очаква в областите „Теория и управление на образованието“ – 76%, „Материалознание“ и „Педагогика на преподаването …“ – 45%. Най-голям спад ще има в „Животновъдство“ – 41%, „Металургия“ – 39%, „Социална активност“ и „Туризъм“ – 32% и „Икономика“ – 31%.

Националната карта на висшето образование в Република България не само съдържа прогноза за промените в броя на студентите и завършилите през следващите пет години, но също така предоставя информация за настоящия профил и териториалната структура на висшето образование в страната. Документът идентифицира регионалните нужди за развитие на висшето образование в зависимост от демографския потенциал и състоянието на пазара на труда в различните региони на страната. Той определя групи професионални направления, специалности от регулирани професии и университети, в зависимост от пригодността на профила на предлаганите от университетите образователни услуги и търсенето от кандидати за студенти, както и в зависимост от прилагането на националния пазар на труда от завършилите.


По време на публичния коментар за картата за месеца бяха получени положителни отзиви от всички министерства, работодателски организации и много университети. Те признават важността на документа като инструмент за анализ на профила и регионалната структура на висшето образование в България и предлагат редица допълнения. Повечето от предложенията са включени в одобрената от правителството версия. Например, тя отразява особеностите на военните университети и някои професионални направления, като „Транспорт, корабоплаване и авиация“, в които относително голям дял от завършилите намират професионално изпълнение извън България.

Националната карта на висшето образование в Република България ще се актуализира всяка година. Това ще разкрие промени в нуждата от специалисти във всеки регион. Ще бъдат взети предвид наличните ресурси за учители и кандидати, както и възможности за привличане на чуждестранни студенти и българи, живеещи в чужбина.

Във връзка с данните от рейтинговата система на висшите учебни заведения в България картата за висше образование ще се използва при вземане на решения за откриване на нови висши учебни заведения, факултети или клонове. Ще помогне за популяризиране или контрол на броя на местата в определени райони и региони. Целта е университетската мрежа да се развива балансирано и да отговаря на реалните нужди на регионите и прогнозите на пазара на труда.

България

Source