Към края на септември 2021 г. броят на хората с платена работа намалява с 1,0% спрямо края на юни 2021 г.

София. По предварителни данни на Националния статистически институт броят на хората с платена работа към края на септември 2021 г. намалява с 23,7 хил., или 1,0%, спрямо края на юни 2021 г., достигайки 2,28 млн. души. Това показва Статистика на Националния статистически институт (НСИ)… Спрямо края на второто тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава при видовете икономически дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 11,0%, „Операции с недвижими имоти” – с 4,8%, „Административни и спомагателни дейности”. обслужваща дейност“ – от 2,7%. Най-голямо увеличение на броя на заетите в сферата на трудовите и служебните отношения е регистрирано в областите “Образование” – с 1,3% и “Човешко здраве и социална работа” – с 1,0%.

В структурата на заетите по вид икономическа дейност най-голям дял имат заетите по вид дейност „Производство” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 20,7 и 16,9%.

В края на септември 2021 г. броят на служителите се увеличава с 32,5 хил. спрямо края на септември 2020 г. Най-голям ръст на заетостта се наблюдава в сферите на икономическа дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Телекомуникации “- с 8,7 хил.,” Човешко здраве и социална работа “- с 8,4 хил.,” Хотели и ресторанти “- с 4,8 хил. с 3,5 хил. В процентно изражение ръстът е най-значим по вид икономическа дейност “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Телекомуникации “- с 8,6%,” Човешко здраве и социална работа “- с 5,5%,” Хотели и ресторанти “- с 5,2%, а най-голям спад е регистриран в” Минната индустрия “- със 7,0% …

Средната месечна брутна заплата през юли 2021 г. е 1533 лв., през август – 1485 лв., а през септември – 1543 лв.

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата е 1520 лв. и намалява с 0,3% спрямо второто тримесечие на 2021 г. Най-голям спад в икономическата активност има в „Здравеопазване и социална работа” – с 5,4%, „Добив” – с 4,9% и „Финансови и застрахователни дейности” – с 4,3%. Най-голямо увеличение на заплатите е отчетено в областите “Земеделие, горско и рибно стопанство” – със 7,8% и “Култура, спорт и развлечения” – с 6,9%.

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 10,7% спрямо третото тримесечие на 2020 г., като най-голям е ръстът на икономическата активност в земеделието, горите и рибарството – със 17,4%, културата, спорта и развлеченията – с 16,5% , и “Административни и спомагателни дейности” – с 16.2%.

Видовете икономически дейности с най-висока средна месечна заплата на служителите и служебни правоотношения през третото тримесечие на 2021 г. включват:
– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“; телекомуникации“ – 3687 лв.;
– “Финансови и застрахователни дейности” – 2267 лв.;
– “Производство и разпределение на електрическа, топлинна енергия и газообразни горива” – 2225 лв.
Най-ниско платени са работниците в икономическа дейност:
– “Хотелиерство и ресторантьорство” – 940 лв.;
– “Други дейности” – 1013 лв.;
– “Водоснабдяване; канализационни услуги, рециклиране и извозване на отпадъци” – 1150 лв.

Спрямо същия период на миналата година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2021 г. в държавния сектор се увеличава с 12,4%, а в частния сектор – с 10,2%.

© 2021 Всички права запазени. Възпроизвеждането на материали и публикации, изцяло или частично, без предварителното съгласие на Агенция „Фокус“ ​​е забранено!

Source