Колко пари ще похарчи БНБ през 2020 г.?

Изпълнението на бюджета на БНБ показва, че през 2020 г. банката е похарчила 110 354 хил. Лева за поддръжка, което е 93,2% от разходите, поети за годината. Най-големи са средствата за поддържане на паричната циркулация, разходи за услуги, амортизация и разходи за материали и персонал.

При планираните разходи за поддържане на тираж в размер на 34 787 хил. Лева ще бъдат изразходвани 34 567 хил. Лева, или 99,4% от предвидените в бюджета за 2020 г. средства. БНБ отбелязва, че в рамките на тези фондове най-значимият дял е цената на новите монети. “През 2020 г. ще бъдат изразходвани 17 887 хиляди лева за осигуряване на нормалното обслужване на паричното обращение, включително 15 448 хиляди лева за сечене на монети и 2439 хиляди лева за възпоменателни и възпоменателни монети.“, – отбелязват в Централната банка. Пояснява се, че за производството на 131 милиона нови банкноти разходите възлизат на 15 974 хиляди лева. През 2020 г. 54,7% от планираните средства за консумативи за обработка на банкноти и монети и за резервни части. обработка на пари.

За разходи за материали през 2020 г. са одобрени 2080 хил. Лева, от които през годината са изразходвани 1979 хил. Лв. Или 95,1%. Тази група разходи включва канцеларски и хигиенни материали, гориво и резервни части за превозни средства, разходи за материални запаси, резервни части за ремонт на дълготрайни активи и други.

Външните услуги за 2020 г. се предоставят за 23 418 хил. Лева, като се очаква изпълнението им през годината да възлезе на 20 936 хил. Лева, или 89,4% от бюджета за 2020 г. Най-големият относителен дял в тази група е абонаментната такса за поддръжка на софтуер. Разходите за защита на банкови сгради по договори с Министерството на вътрешните работи – Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“, разходите за абонатна поддръжка на оборудване и машини, данъци също са значителни. сгради, битови отпадъци и други видове такси за използване на задължителни модули на Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент в реално време за експресни преводи в евро TARGET2, абонаментна такса за Bloomberg и Reuters.

Разходите за амортизация, предвидени в бюджета за 2020 г., възлизат на 13 815 хил. Лв., А през годината се очаква амортизационните такси да достигнат 10 930 хил. Лв., Или 79,1% от планираните. БНБ уточнява, че използването на амортизационни средства е пряко свързано с изпълнението на инвестиционната програма и се очаква по-голямата част от средствата за инвестиции в бюджета на банката да бъдат използвани през втората половина на годината.

Средствата за персонал възлизат на 35 973 хиляди лева и са изцяло покрити от планирания бюджет за 2020 година. Банката ще похарчи около 1,115 хил. Лв. За покриване на задълженията си към персонала в съответствие с изискванията на Международния стандарт за финансово отчитане 19 „Обезщетения за служители“ и чл. 222, параграфи 2 и 3 от Кодекса на труда.

От средствата за социални дейности, планирани за 2020 г., в размер на 2 364 хил. Лева са изразходвани 2 296 хил. Лева или 97,1%.

От заложените пари за други административни разходи – 2 663 хил. Лева за цялата 2020 г., БНБ усвоява 1 463 хил. Лева, или 54,9%.

От планираните за 2020 г. средства, свързани с участието на БНБ в Европейската система на централните банки, са използвани 3275 хил. Лева, 2 210 хил. Лева, или 67,5% от планираната сума.

Очаква се изпълнението на инвестиционната програма на БНБ за 2020 г. да възлезе на 76,5% от бюджета. От планираните 38 889 хиляди лева ще бъдат изразходвани 29 760 000 лева, от които най-значим дял заемат разходите за информационни системи, които възлизат на 14 910 хиляди лева, или 81,5% от заложените.

Очаква се от предвидените средства за ново строителство, реконструкция и модернизация да бъдат използвани 10 936 хил. Лева или 83,4%, тъй като средствата са предназначени за изграждането на касов център на БНБ в град Пловдив.

За закупуване на машини и оборудване, превозни средства и друго оборудване ще бъдат похарчени 3905 хиляди лева, или 52,2% от планираните за 2020 година.

Според БНБ непълното изплащане на средства от инвестиционната програма е резултат от наложеното в страната извънредно положение и епидемичната ситуация, свързана с разпространението на COVID-19, довело до забавяне на завършването на строителството на Касовия център в Пловдив. В тази връзка част от планираните средства за закупуване на машини, оборудване и помещения за Касов център в Пловдив бяха преведени към 2021 година.

Source