Кабинетът направи важна стъпка след санкциите на САЩ

За да защити държавните и общинските компании и други бюджетни организации от попадане под санкциите, наложени на 2 юни 2021 г. от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC), правителството взе решение, с което:

Създава постоянна работна група с участието на представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП), която спешно подготвя и поддържа списък на лицата, попадащи в и евентуално обект на санкции, наложени от Министерството на финансите на САЩ за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

Списъкът на свързани лица трябва да включва:

а) всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или контролирани през последните пет години от лица от списъка на OFAC;

б) всички партньори, акционери, управители и членове на управителните и контролните органи на юридическите лица, посочени в буква а), понастоящем са включени и за последните 5 години.

в) всички физически и юридически лица, които ще бъдат създадени от ДАНС и НАП в хода на прилаганите текущи мерки за определяне на степента на връзка на лицата с лица от списъка.

Списъкът трябва да бъде публикуван и поддържан на уебсайтовете на Министерството на финансите и НАП.

ДАНС и НАП полагат постоянни усилия да установят степента на контакт на лица с лица от списъка и приканват учредителната работна група да допълни списъка в случай на контакт или да премахне от списъка в случай на прекъсване на връзката. …

Финансовият министър наблюдава работата на работната група и отговаря за резултатите от нейната работа пред правителството.

Министрите и другите изпълнителни органи незабавно предприемат мерки за прекратяване на отношенията между администрации и ведомства, държавни предприятия, фирми с държавно и общинско участие в капитала и контролирани от тях дружества, както и други лица, в които те упражняват правата си, заявете се с хора от списъка и не влизат в нови отношения.

Действията, предприети от правителството, минимизират рисковете за страната ни в политически и международен план, както и за българската икономика от тези санкции на САЩ в случай на последващо замразяване на активи в банки на бюджетни организации, държавни компании и предприятия, блокиране на международни трансфери, изключване и изключване от участие в международни бизнес сделки, ограничаване на търговските възможности и други.

Решението е взето, защото към момента няма правно основание, според което държавата да действа в случай на санкции, наложени от властите на друга държава.

Решението на правителството е взето задочно.

Source