Икономиката на България се свива с 4,2% през 2020 г. :: Investor.bg

Снимка: Ioana Epure / Bloomberg

Пандемията оставя незаличим отпечатък върху икономическите резултати на България. Най -важният показател е, че брутният вътрешен продукт (БВП) на страната за 2020 г. ще намалее реално с 4,2% в сравнение с 2019 г., според предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

До 2020 г. БВП ще достигне номинален обем от 118.605 милиона лева. Акция на глава от населението е 17 109 лева, или 9 974 щатски долара, или 8 748 евро.

Брутната добавена стойност е 102,649 милиона лева. Реалната стойност на показателя е с 4,3% по -ниска спрямо 2019 г.

Индустриалният сектор създаде 26,5% от добавената стойност на икономиката миналата година, което е с 1,5 процентни пункта повече от 2019 г. Секторът на услугите създаде 69,5%, а селскостопанският сектор – 4,0%от добавената стойност, с 71,2%повече. и съответно 3,8% през предходната година.

Предварителните данни на НСИ потвърждават бързата оценка, според която БВП спадна с 3,8% през четвъртото тримесечие на 2020 г. годишно. Сезонно коригираните данни показват, че между октомври и декември БВП се е увеличил с 2,2% в сравнение с третото тримесечие на миналата година.

Investor.bg Припомня, че през третото тримесечие на миналата година статистиката регистрира тримесечен ръст на БВП от 4,3% след рекордното свиване от 10,1% през второто тримесечие, което беше най-силно засегнато от здравната криза Covid-19, която удари икономиката. …

През четвъртото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт е 33.162 млрд. Лв. По текущи цени.

БВП по тримесечия за периода 2005 – 2020 г. При средногодишни цени през 2015г

Тримесечни промени според сезонно коригираните данни

БВП през четвъртото тримесечие

По предварителни данни брутната добавена стойност, създадена от секторите на националната икономика в периода от октомври до декември, възлиза на 28.780 млрд. Лева в текущи цени.

Относителният дял на селскостопанския сектор в добавената стойност на икономиката през четвъртото тримесечие на 2020 г. се увеличава на годишна база с 0,4 процентни пункта. Индустриалният сектор също увеличи относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,4 процентни пункта до 23,9%, докато активността в сектора на услугите намаля до 72,9% (спад от 74,7% през четвъртото тримесечие на 2019 г.) …

Структура на брутната добавена стойност от промишлеността през четвъртото тримесечие на 2019 и 2020 г.

НСИ изчислява, че 79,8% от БВП се изразходват за крайно потребление през четвъртото тримесечие на 2020 г. Инвестициите (бруто образуване на основен капитал) представляват 21,2% от произведения БВП. Салдото на външната търговия със стоки и услуги е отрицателно.

Компоненти на БВП, използвани през четвъртото тримесечие на 2019 и 2020 г.
Темповете на растеж на БВП като цяло и по компоненти

През последните три месеца на миналата година БВП нарасна с 2,2% в сравнение с третото тримесечие, докато брутната добавена стойност в икономиката се увеличи с 1,4%.

По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2020 г. крайното потребление е намаляло с 1,2% в сравнение с предходното тримесечие, докато брутното образуване на основен капитал е намаляло с 0,1%. Износът на стоки и услуги се е увеличил с 11.2%, докато вносът на стоки и услуги се е увеличил с 4.4%.

Годишни промени според сезонно коригираните данни

От октомври до декември, в сравнение със същия период на 2019 г., брутната добавена стойност намалява с 3,9%. Динамиката му се определя от регистрирания спад в: културата, спорта и развлеченията; други дейности – с 11,4%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, склад и пощенски станции; хотели и ресторанти – с 10%, промишленост – с 6,8%, професионални дейности и изследвания; дейности по административна подкрепа – с 4,9%.

По отношение на компонентите за крайно потребление, спад от 7,9% на брутното капиталообразуване и спад от 0,3% на индивидуалното потребление допринесе за реален спад на БВП. Износът и вносът на стоки и услуги са намалели съответно с 11.2 и 0.8%, в сравнение с година по -рано.

Source