Измами разкрити в останалия пост на Държавната финансова инспекция в Албена | Новини от България и света

Неоправдано намаляване на наемната стойност на мебели и оборудване, намаление на общата стойност на наема от 3,34 пъти инвестицията в ново оборудване и мебели в сравнение с очаквания доход от наемането на мебели и оборудване за целия период на 10-годишен договор, и неравно третиране на участниците в процедурата.

Това са основните изводи от извънредния одит на управлението на учебната база на Агенцията за държавна финансова инспекция в курорта Албена.

Одитът е възложен от министъра на финансите Асен Василев на 16 юни 2021 г. и е извършен от Департамента за контрол и методология за вътрешен одит на Министерството на финансите.

Одитът обхвана финансово-икономическите дейности на АДФИ, свързани с управлението на собствеността – частна държавна собственост, т.е. база за обучение – център за отдих PFIA в Албена, както и споразумение, сключено на 04/07/2021 от търговска асоциация. целта на Асоциацията на експертите по финансов контрол в България (AEFC), инициирани обществени поръчки, сключени договори и направени разходи за обновяване и оборудване на учебната база за периода 01.01.2020 – 28.05.2021

Окончателният доклад показва, че общите разходи, направени от АДФИ за ремонти, оборудване и оборудване на учебната база в Албена в съответствие със сключените договори и фактури за периода 01/01/2020 – 28/05/2021, са 200 767,01 лева. без ДДС, от които 98,14% или 197 043,01 лева са вписани след датата, на която е бил изразен интерес за наемане на основата от AEFKB (с писмо от 15.09.2020 г.) и с изразеното принципно съгласие за подаването му от АДФИ (с писмо от 24.09.2020 г.). Те представляват 96,95% от очаквания доход от наем за целия 10-годишен договор с AEFKB.

Одиторският екип изрази съмнения относно икономическата жизнеспособност на договора за наем на учебната база в Албена на посочената в него наемна цена. Инвестициите в базата, направени от PFIA след 15.09.2020 г., създадоха икономически потенциал за бъдещия наемател, без да водят до формиране на наем, осигуряващ необходимата норма на възвръщаемост на инвестициите и ресурсите, предоставени от агенцията.

Според одиторския доклад два от критериите за подбор, посочени в обявеното от АДФИ обявление за обществена поръчка и документация на тема „Обновяване на домове“ 1, No2 и No3, бившият магазин и склад са в отпуск. базата на финансовата инспекция на Държавната агенция в курорта Албена, община Балчик, област Добрич „може да се счита за необосновано увеличена и необосновано ограничаваща участието на заинтересовани страни в процедурата, противно на чл. 2, параграф 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Освен това докладът разкрива недостатъци в дейността на комисията, назначена от клиента за преглед, оценка и класиране на получените заявления. Участникът в процедурата беше официално отстранен, тъй като комисията не прие предоставената на ЕПСО информация за трите имена и ПИН кода на лица, които ще изпълняват заповедта за списъка на лицата по смисъла на чл. 64, т. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки. В същото време участникът, избран от изпълнителя на обществената поръчка, не представи необходимото от комисията по чл. 67, параграф 5 от Закона за обществените поръчки, позоваване на декларирания оборот в обхванатата от поръчката област. Представени допълнителни документи – отчети за приходите и разходите на участника, потвърждават годишния общ оборот в съответствие с § 2, параграф 66 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

Протоколът от проверката посочва, че комисията има основание да го оттегли. Одиторското становище изразява наличието на индикации за неравно третиране на участниците в процедурата, когато комисията преценява основанията за оттегляне. Впоследствие това становище беше потвърдено от факта, че с Гражданския процесуален кодекс No 718 / 15.07.2021 г. Резолюцията на генералния секретар на АДФИ № 6445929 / 28.05.2021 г. е обявена за незаконна. Агенцията се осъжда да заплати разноските в общ размер на 1850 лева.

В одиторския доклад се изразява становището, че установените несъответствия при изпълнението на задължението са показател за недостатъчна ефективност на системата за вътрешен контрол в АДФИ, а ръководството на Агенцията трябва да положи усилия за подобряване на контролната среда, управлението на риска и контролните дейности, вкл. предварителен контрол на законността при организацията и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

„Ще бъдат взети подходящи управленски решения по горепосочените несъответствия“, съобщи пресцентърът на Министерството на финансите тази вечер.

Source