Европейската комисия заведе дело срещу България, неспазвайки правилата „Натура 2000…

Европейската комисия обяви, че съди България за неспособността на страната да защити и управлява своите парцели от Натура 2000.

Европейската комисия днес реши да заведе иск до Съда на Европейския съюз срещу България за неизпълнение на задълженията си по Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО).

След като държавите-членки регистрират своите обекти от значение за Общността, те имат шест години, за да определят тези зони като зони със специална защита. Те също така са длъжни да определят специфични за всяка зона природозащитни цели и да въведат необходимите мерки за опазване, насочени към поддържане или възстановяване на защитени видове и местообитания в териториите с цел постигане на благоприятен природозащитен статус.

България все още не е определила 194 от 229 важни за Общността обекта като специално защитени зони за задължителен период; Освен това държавата системно и последователно не изпълнява задълженията си за определяне на екологични цели и екологични мерки за конкретни обекти. Тези изисквания са ключови за опазването на биологичното разнообразие в ЕС.

През януари 2019 г. Комисията изпрати официално писмо до България с нотификация, а през юли 2020 г. – мотивирано становище по този въпрос. Тя счита, че усилията, положени до момента от българските власти, са незадоволителни и недостатъчни и предявява иск срещу държавата в съда.

Source