ЕАД „Автомагистрали“ има сключени договори с трети лица за изпълнение на възложените му договори по опростен начин – Новини

София, 2 юни / БТА /
Сметната палата извърши одит за съответствие с изпълнението на обществени поръчки, възложени на ЕАД „Автомагистрала“ в периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2020 г., съди съдът.
Ревизията е поверена на Сметната палата с решение на 44-то Народно събрание от 16.12.
Установените факти и обстоятелства, както и констатираните пропуски и недостатъци във вътрешните правила на дружеството, не дават увереност, че ЕАД АМ изразходва ефективно, конкурентно и прозрачно публични средства за изпълнение на възложените значими и сложни мерки, за които не разполага достатъчен собствен капацитет.
По време на одитирания период ИАО „Автомагистрали” е изпълнило 14 договора за обществени поръчки на обща стойност 3 768 836 хил. Лева без ДДС, 12 от които са сключени с Агенцията за пътна инфраструктура (АПИ), а 2 с Агенцията по геодезия, картография и кадастър ( AGCC).
Шест договора, изпълнени от „Автомагистрал” ЕАД, бяха сключени без провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез сключване на договори „в рамките на дружеството” на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки.
От тях са сключени четири договора в рамките на тази поръчка за възлагане между ЕАД Автомагистрала и АПИ за изпълнение на значителен обем и сложност на работата, свързана със строително-монтажни работи за укрепване на участъци, изграждане, завършване и модернизация на участъци от републиканския път мрежа. ., Общата им стойност е 3 652 036 хил. Лева, без ДДС, което е 96,9 процента от общата стойност на всички договори, изпълнени от „ЕАД АМ” през одитирания период.
„Автомагистрали“ ЕАД е избрано за изпълнител на тези договори като едно от изключенията, приложими за обществените възлагащи органи (член 14, параграф 1, параграф 6 от Закона за обществените поръчки), където не се изисква процедура за възлагане на обществени поръчки. … Такава процедура за възлагане се прилага, ако изпълнителят е юридическо лице, което като цяло отговаря на условията, посочени в параграф 1 на член 14, параграф 6 във връзка с параграф 5 на параграф 1 на член 14 от Закона за обществените поръчки.
Прилагайки това освобождаване от Закона за обществените поръчки, всички публични ресурси, които финансират изпълнението на договори, се насочват към една компания, „Автострада“ ЕАД, която трябва да разполага с необходимите ресурси и възможности за извършване на определените дейности. … ЕАД Магистрали е избрана за изпълнител по тази опростена процедура именно защото компанията отговаря на условията, посочени в закона, и трябва да извършва действия по договорите, а не да ги възлага на трети лица.
Анализът на възможностите на ЕАД на магистралата показва, че собствените ресурси на ЕАД на магистралата не са достатъчни за пълното изпълнение на възложените й дейности.
За изпълнението на инфраструктурни съоръжения със значителен обем и сложност, възложени на ЕАД „Автострада“ в една и съща времева рамка за тяхното изпълнение (главно през 2019 и 2020 г.), компанията сключи редица договори с трети страни. По този начин значителна част от договорите, сключени с автомагистрала ЕАД, е преназначена и изпълнителят на автомагистрала ЕАД е заменен.
Автомагистрала ЕАД е избрана за изпълнител по опростена процедура, тъй като отговаря на условията, посочени в закона, и трябва да извършва действия по договорите, а не да ги възлага на трети лица.
Например по договор RD-33-14 / 23.10.2019 г. с тема „Укрепване на участъци от републиканската пътна мрежа, подлежащи на геодинамични процеси и явления” ИАО „Автострада” сключи 129 споразумения с 30 външни страни за компанията (трети лица). ) за обща сума от 411 666 хил. лева без ДДС, което е почти 87 процента от цената за изпълнение на основния договор. Предварително са изплатени значителни финансови ресурси на трети страни, чиято обща сума възлиза на 180 790 372 лева с ДДС. Предоставят се аванси дори за имоти, за които не са получени задания за проектиране от възлагащия орган на АПИ в края на одитния период. По този начин на трети страни се предоставя възможност за неопределен период от време с голям държавен финансов ресурс, без никакво контра изпълнение на СМР, с изключение на един обект, където има междинно изпълнение.
Подробна информация за договорите, сключени с трети страни – предметът и стойността на договорите, извършените плащания, включително авансови плащания, е представена в одиторския доклад и приложенията към него.
Изпълнители, доставчици и изпълнители, външни за компанията, се избират в съответствие с вътрешните правила и разпоредби, в които са установени недостатъци: липса на изисквания за осигуряване на публичност на избора на външни изпълнители; липса на специфични и / или приемливи критерии за кандидатстване при избора; приоритетен избор на външни лица от списъка на контрагентите, с които компанията вече е сключила договори и / или рамкови споразумения; липса на изисквания и процедура за извършване на проверка на комуникацията по смисъла на параграф 1 от точка 3 от ДОПК между ръководството и служителите и лицата, на които е поверена дейността, както и между лицата, участващи в избора на външни изпълнители и изпълнители. По този начин в процеса на подбор има недостатъчна конкуренция и съществува риск от концентрация на определени дейности и публични средства в ръцете на ограничен брой трети страни.
В съответствие с договорите, сключени с Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Автомагистрала ЕАД завърши планираната работа в срок и в съответствие с изискванията на клиента. Изпълнението им се извършва в съответствие с правната рамка и разпоредбите, за които страните са се договорили, и в съответствие с процедурата, въведена в организацията.
Одиторският доклад се изпраща до Народното събрание, Министерството на регионалното развитие, както и до прокуратурата на град София по негово искане за информация, както и за използване като дело на прокурор.
Одиторският доклад е публикуван на уебсайта на Сметната палата www.bulnao.government.bg.

Източник: София

Source