Държавният изпит за професионална квалификация в 12 клас се полага в 394 училища – Новини

София, 4 юни / БТА /
Днес 394 училища издържат държавния изпит по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация. Провежда се в професионални гимназии, гимназии и специализирани гимназии за ученици, завършили успешно 12 клас. Предварително заявление са подали 13 306 ученици от професионални училища, съобщават от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.
Учебната 2020/2021 г. е последната година, през която студентите могат да заменят втория държавен изпит за матура с два – по теория и практика по професия и специалност. От следващата академична година той ще стане задължителен за завършилите гимназия, а изпитът ще бъде единичен, съчетаващ двата настоящи.
Държавният изпит по теория е писмена работа по предмета на изпита и продължава четири астрономически часа. Темата е нарисувана във всяко училище и в нея пишат всички ученици от една и съща професия и специалност. Изпитните билети се изготвят от атестационната комисия.
Оценяването се извършва от комисия в съответствие с критериите, установени във всяка национална изпитна програма за съответната професия и специалност. Всеки член на комисията оценява писмената работа, като вписва оценката си в индивидуален протокол. Изготвя се рецензия за всяка писмена работа. Учениците ще могат да прочетат рецензията в училището, където са се явили на изпита.
Оценката на държавния изпит по теория за всяка писмена работа се формира като средна аритметична стойност на индивидуалните оценки на членовете на комисията с точност 0,01.
Държавният практически изпит включва изпълнението на практическа задача и продължава не повече от три дни и не повече от шест астрономически часа на ден. Всеки, който полага държавен практически изпит, получава индивидуална или групова практическа задача, в която критериите за оценяване са формулирани в съответствие с одобрените в програмите за държавен изпит.
Графикът на тези изпити и крайният срок за кандидатстване за всяка сесия се определят в началото на учебната година от директора на училището. Всеки държавен изпит се счита за успешен, ако се набере половината от максималния брой точки, определени в националната програма за изпити, според Министерството на образованието и науката.

Източник: София

Source