Драматичен спад на чуждестранните инвестиции

По предварителни данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции в България възлизат на 280,8 милиона евро в края на май тази година, което е с 335,6 милиона евро (54,4%) спрямо същия период на миналата година. За сравнение, нетните потоци от преки инвестиции достигнаха 616,4 милиона евро през първите 5 месеца на 2020 година. Само през май чуждестранните инвестиции възлизат на 92,1 милиона евро, което е спад с 13,3% на годишна база.

Номерата обаче не са окончателни. Данните за май са предварителни, т.е. подлежи на преизчисляване. След ревизията инвестициите през април се увеличиха до 94,6 милиона евро, което е с 500 хиляди евро повече от предварителните прогнози. До края на април чуждестранните инвестиции достигнаха 188 милиона евро.

Нетната инвестиция на чуждестранни граждани и компании в недвижими имоти през първите 5 месеца на годината също е минус 1,4 млн. Евро, при положителен поток от 0,2 млн. Евро през януари – май 2020 г. Това вероятно се дължи на продажбата на недвижими имоти по морето. от рускоезични граждани купувачите са предимно българи.

Реинвестираната печалба на чуждестранни компании в български компании възлиза на 650 милиона евро при 559,9 милиона евро през януари-май миналата година.

НАМЕРЕНИ НАМЕРЕНИ 24 БЛ. Американски долари от престой в ЕС

Най-големите нетни положителни потоци от преки инвестиции към страната през януари – май 2021 г. са от Холандия (235,6 млн. Евро) и Франция (161,3 млн. Евро), а най-големият капитал е прехвърлен на Обединеното кралство (197,4 млн. Евро) … , Русия (145,5 милиона евро) и Белгия (120,3 милиона евро).

Уставният капитал (прехвърлен / изтеглен с парични и безкасови депозити на нерезиденти към / от капитала и резервите на български компании, както и постъпления / плащания от сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 94,7 милиона евро. за януари – май 2021 г. Това е с 0,5 милиона евро по-ниско от януари – май 2020, което е отрицателно в размер на 94,2 милиона евро. Това означава, че както миналата, така и тази година чуждестранни компании продадоха бизнеса си в страната на български фирми и изтеглиха капитала си.

Промяната в нетните задължения между български компании и преки чуждестранни инвеститори е отрицателна и възлиза на минус 274,6 милиона евро, в сравнение с положителна стойност от 150,7 милиона евро през първите пет месеца на миналата година. Това показва, че българските компании изплащат повече заеми на чуждестранни компании, отколкото получените нови заеми.

Нетният приток на преки инвестиции в чужбина през януари-май 2021 г. възлиза на 57,3 милиона евро (0,1% от БВП), в сравнение с 92,7 милиона евро (0,2% от БВП) през януари-май 2020 година. Нетният поток е положителен и възлиза на 22 евро. милиона, с положителна стойност от 15,5 милиона евро за май 2020 г.

* Нетният поток от преки инвестиции в страната се посочва в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестиция; БНБ публикува месечен нетен приток на преки инвестиции за съответния месец, който включва всички сделки, извършени през отчетния период.

Source