Годината започна с увеличаване на средните заплати.

Средната брутна месечна заплата в България през първото тримесечие е 1462 лева и се увеличава с 1,7% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. Данните от Националния статистически институт (НСИ) показват, че най -високият процент е през март (1500 лева), докато през януари и февруари той е съответно 1454 и 1431 лева.

Икономическите дейности, които отчитат най -голям ръст, са добивът и добивът с 10,2%; Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; телекомуникации “- с 8%, и„ Административни и спомагателни дейности “- със 7,7%.

В същото време най -значителното намаление на заплатите е отчетено за видовете икономически дейности „Хотели и ресторанти“ – с 8.9%, „Операции с недвижими имоти“ – с 8.4% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 8% . Именно тези индустрии пострадаха най -много по време на кризата и бяха изоставени от предишните управници.

Данните показват, че през първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата се е увеличила с 11% спрямо първото тримесечие на 2020 г., като най -голям е ръстът на икономическата активност „Човешко здраве и социална работа“ – с 27,1%, „Публична администрация“ – с 18,5%, и „Минна промишленост“ – със 17,1%.

Намаление на заплатите е регистрирано при два вида икономическа дейност: „Култура, спорт и развлечения“ – с 6.8% и „Хотели и ресторанти“ – с 2.7%.

Видовете икономически дейности с най -високи средни месечни заплати на служителите и официални правоотношения през първото тримесечие на 2021 г. включват:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; телекомуникации “- 3613 лв .;
  • „Финансови и застрахователни дейности” – 2 188 лева;
  • „Минна индустрия“ – 2108 лева.

Най -нископлатените са работниците в икономическата дейност:

  • Хотелиерство и ресторантьорство – 717 лв .;
  • “Други дейности” – 961 лв .;
  • “Земеделие, горско стопанство и рибарство” – 984 лева.

Спрямо същия период на миналата година средната месечна заплата през първото тримесечие на 2021 г. в публичния сектор се е увеличила със 17,2%, а в частния сектор – с 8,8%.

Source