Виолета Коритарова: Половината от потребителите на кадастъра вече го използват онлайн

Съдебна изпълнители – частни и публични, могат да правят безплатни сертификати за собственост, – казва шефът на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

– Г -жо Коритарова, колко пъти хората, ползващи услугите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, са използвали тези услуги по електронен път през последната година и колко пъти – физически? Каква беше връзката между тези два начина преди?

– В началото на миналата година услугите, предоставяни онлайн чрез нашия портал, представляват една трета от всички услуги. Нашите клиенти започнаха да свикват с безопасността и удобството на електронните услуги на агенцията и до края на годината достигнаха съотношение един към един с тези, предоставени на гишето. Това съотношение е стабилно и има тенденция да расте в полза на услугите, предоставяни в електронна форма.

Най -често използваната услуга е получаване на скица на имота, която също може да бъде поискана и получена по електронен път.

Електронни услуги от името на потребителите могат да бъдат поискани не само от граждани, но и от лица, упълномощени от агенцията и нотариуси.

В момента всички нотариуси в страната и над 300 упълномощени лица имат право да искат и получават кадастрални услуги по електронен път. Има райони в страната, където нотариусите предпочитат да работят почти изцяло с електронни схеми и скици, например във Велико Търново, Варна и др.

– Променили ли са се навиците или практиките на потребителите на тези услуги по време на пандемията?

– Пандемията промени живота и навиците на всички нас. Естествено, това се отрази и на навиците на потребителите на услугите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Нашите потребители разбират ограниченията за намаляване на случаите на COVID-19 и наложените промени в услугите, като например задължителната дезинфекция на приемните зони и намаляването на броя на чакащите в приемните.

Но в известен смисъл агенцията беше подготвена за тази пандемична ситуация, тъй като ни откри с работещ портал за електронни услуги – KAIS (Кадастрална административна информационна система). Всички услуги и запитвания, предлагани от агенцията, могат да бъдат заявени и получени по електронен път.

От друга страна, ограниченията накараха потребителите и институциите да използват активно електронни документи.

Всички елементи на електронните услуги, както и етапите на регистрация и използване на услугите, са представени подробно и са достъпни на уебсайта на агенцията. Чрез различни канали получаваме сигнали, че потребителите вече посещават и получават информация от уебсайта на агенцията, където могат да проследят състоянието на своите приложения.

Кандидатите за услуги AGCC идват от различни възрастови и социални групи, някои от които все още предпочитат да идват на рецепцията. Но благодарение на портала за електронни услуги KAIS, проблемът с опашките в приемните зони е до голяма степен решен.

– Въпреки много натоварения пазар на недвижими имоти?

– Трябва да се отбележи, че по време на пандемия пазарът на недвижими имоти е особено активен, което значително увеличи потока от потребители на услугите, предоставяни от нашата агенция. Мисля, че нашият отдел е успял да се справи с всички настоящи предизвикателства и последици от пандемията. Внимателно следим ситуацията и се опитваме ефективно да реагираме на възникващите обстоятелства в движение.

– Променена ли е през последните месеци таксата за рисуване на скица на имота и каква е текущата такса за основни агентурни услуги?

– Таксите за скици и схеми за собственост са определени в тарифата, която е в сила от 2016 г. и оттогава не се е променяла.

В зависимост от вида на услугата – редовна или бърза, таксата за скици и схеми на обекти на недвижими имоти в градски райони, съставени на хартия, е съответно 20 и 40 лева, за крайградски зони – 5 и 10 лева.

Но на електронни скици и диаграми има 30% отстъпка.

Удостоверението за проекта за смяна на кадастралната карта е 35 лева. За проста услуга и 70лв. За бърза услуга за всеки нов обект, който се съдържа в проекта за промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри. Това са най -често търсените услуги на уебсайта на агенцията и в CAIS, но цените за всички услуги, които агенцията предлага, могат да се видят на уебсайта.

– Преди година или две повечето общини, както и селскостопанските служби, имаха право да нарисуват скици и схеми на собственост и дори да предоставят тази услуга на населението от ваше име. Има ли промени в кръга от лица и институции, които имат право на това?

– С промяната в разпоредбата на чл. 431, параграф 4 от Гражданския процесуален кодекс на Руската федерация, приет тази година, разшири хипотезата за безплатно предоставяне на информация на съдебни изпълнители – държавни и частни. Агенцията по геодезия, картография и кадастър извърши необходимите действия, а съдебните изпълнители, регистрирани като потребители в CAIS, получиха свободен достъп. Те могат да направят безплатна справка за собственици и притежатели на други права върху недвижими имоти от кадастралния регистър на недвижимите имоти, да направят извлечение от кадастралната карта с данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти и да направят връзка за собственици и титуляри на други имуществени права на лице от кадастралния регистър на недвижимите имоти. Те могат също да нарисуват скица на обект или сграда на недвижим имот в урбанизирана и неурбанизирана зона, диаграма на отделен парцел и удостоверение за характеристиките на поземления парцел.

– Какъв е списъкът с най -често използваните агентски услуги?

– За всяка продажба на имот – продажба, покупка, дарение, разделяне и пр. Изисква се схема или скица на имота и съответно това са най -търсените услуги.

Скици или диаграми, издадени от агенцията, в случай на жилища от жилищна сграда, независимо от датата на издаване, са валидни до промяна на данните за имота, за който е издаден този документ. Следователно, от собственика на имот не трябва да се изисква да предоставя “текуща” скица на постоянна основа.

Административен орган, лице с публични функции, обществена организация и други органи и лица, на които е представена скица или диаграма, могат да извършват безплатни онлайн проверки на кадастралната карта и кадастралните регистри по отношение на данните за собствеността чрез уеб портала на CAIS уеб услуги.

За селскостопанските имоти, в допълнение към скици, често се изискват сертификати за характеристики на имота.

Агенцията предлага и разнообразие от автоматично генерирани доклади от кадастрална карта, информация за собствениците и носителите на други права върху недвижими имоти от кадастралния регистър на недвижимите имоти, координати на точните точки на имота, копие от кадастралната карта в графичен вид форма и много други.

„Въпреки това агенцията поддържа и инвентаризация на страната. Как върви дигитализацията му?

– Инвентаризацията е свързана и с предоставянето на някои по -специфични и сложни услуги. Например заявления за промени в кадастралната карта. Често промяната изисква процедура за уведомяване на заинтересованите страни, която удължава периода на предоставяне на услугата с времето, необходимо за уведомяване на всички заинтересовани собственици за исканата промяна в границите на обектите на инвентара.

Както споменах, ние проследяваме нуждите на нашите клиенти и се стремим да подобрим нужните им услуги и да улесним достъпа им.

– Какво се случи с покритието на страната с цифрови кадастрални карти, покрита ли е територията изцяло?

– В момента кадастралната карта обхваща 96,4% от територията на страната. Това включва всички регионални и общински центрове, територии с повишен инвестиционен интерес, всички неурбанизирани територии.

Кадастрална карта на урбанизираните райони на други малки населени места е в процес на разработка и е на път да влезе в сила. На уебсайта на агенцията можете да намерите актуална информация за разработването на кадастрална карта и регистри-това са одобрени кадастрални регистри, подробна информация за етапите на изработка на кадастрална карта и регистри, съобщения и производствени графици. кадастралната карта и кадастралните регистри се актуализират периодично.

– Агенцията наскоро въведе ли нови електронни услуги?

– Планираме да осигурим онлайн достъп до исторически и проектни данни на кадастралната карта по време на предстоящата модернизация на нашите информационни системи. След прилагането на тази актуализация в края на 2023 г., потребителите ще могат да получават онлайн информация за състоянието на кадастралната карта в избрана точка в миналото. Освен това чрез портала на Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще могат да се видят актуални проекти за модификация на кадастрални обекти.

обобщение

l Магистър по геодезия, фотометрия и картография от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София

l Работи дълго време в Агенцията по геодезия, кадастър и картография, преди това е работила в Министерството на земеделието, горите и храните и Министерството на образованието и науката.

l Има редица професионални квалификации в Холандия, Австрия и Германия.

l Той е изпълнителен директор на Агенцията от 20 юни 2018 г.

Source