Бургас не е в топ 10 по заплати в страната

В сравнение с други региони на страната, по отношение на средната брутна работна заплата за месо през четвъртото тримесечие на 2020 г. Бургаска област се нарежда на 11 -то място. Най -високите средни заплати получават работниците в Софийска област (столицата) – 1959 лева, а най -ниските – в областите Благоевград – 948 лева, Видин – 964 лева. И Смолян – 1007лв.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна брутна заплата в област Бургас се е увеличила с 4,8% в сравнение с третото тримесечие на 2020 г. Видовете икономически дейности, в които е регистриран най -голям ръст, са „Образование“ – с 11,4%, „Човешко здраве и социална работа“ – с 10,0% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Телекомуникации “- с 9,7%.

В сравнение със същия период на миналата година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в публичния сектор се е увеличила с 14,8%, а в частния сектор – с 6,6%.

В края на декември 2020 г., в сравнение със същия период на 2019 г., броят на заетите намалява с 3,9 хиляди души, или 3,6%. Най -голям ръст на заетостта се наблюдава в секторите на икономическата дейност: „Земеделие, горско стопанство и рибарство“, „Култура, спорт и развлечения“, „Водоснабдяване; Канализация, управление и отстраняване на отпадъци “, с най -голям спад в операциите с недвижими имоти и хотели и ресторанти.

В структурата на заетите по вид икономическа дейност най -голям е делът на заетите в трудовите и обслужващите правоотношения по вид дейност „Търговия; Ремонт на моторни превозни средства и мотоциклети “и” Производство “- съответно 17.9% и 16.9%. По брой на заетите в трудови и официални правоотношения през 2020 г. областта се нарежда на 4 -то място сред 28 области в страната.

В Бургаска област средната брутна месечна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 1170 лева при средно за страната 1437 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на хората с платена работа в Бургаска област в края на декември 2020 г. е намалял с 6,0 хиляди, или 5,4%, в сравнение с края на септември 2020 г., достигайки 105,1 хиляди. .

В сравнение с края на септември 2020 г. най -голям спад в броя на заетите в трудовите и служебните отношения е отчетен за видовете икономически дейности „Хотели и ресторанти“ и „Култура, спорт и развлечения“. Най -голям ръст на заетите се наблюдава в сферите на икономическата дейност: „Строителство“, „Здравеопазване и социална работа на хората“ и „Земеделие, горско стопанство и рибарство“.

Source