Бизнес климатът се влошава през октомври, цените продължават да растат – Бизнес© Цветелина Белутова, Капитал

През октомври общият бизнес климат се понижи с 2,3 процентни пункта спрямо предходния месец. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, търговията на дребно и услугите, докато в строителството показателят остава на нивото от септември. Мениджърите все повече са подложени на натиск от нарастващите цени на стоките, недостига на работна ръка и слабото търсене.

индустрия. Съставният показател “Бизнес климат в индустрията” намалява с 3,9 пункта в резултат на по-задържаните оценки и очаквания на индустриалните предприемачи относно състоянието на бизнеса на предприятията. Прогнозите им както за износа, така и за производствената активност през следващите три месеца също са по-негативни.

През октомври средната натовареност на капацитета в промишлеността остава на нивото от юли (74.2%). Въпреки това, поради очакваното търсене, през следващите месеци ще има недостиг на капацитет.

Основните проблеми за развитието на бизнеса остават нестабилната икономическа среда, липсата на работна ръка и недостатъчното търсене от страната, като през последния месец негативното им влияние се засили.

В сравнение със септември делът на мениджърите, които прогнозират увеличение на продажните цени в бранша през следващите три месеца, се увеличава.

Строителство. През октомври консолидираният показател „Бизнес климат в строителството” остава на нивото от предходния месец. Очакванията на предприемачите в строителния бранш са песимистични както по отношение на състоянието на бизнеса на предприятията през следващите шест месеца, така и по отношение на дейността им през следващите три месеца. Последното проучване отчита и увеличение на броя на клиентите със забавени плащания.

Графикът на производство е предвиден с договори за 5,6 месеца, което е с 1,3 месеца по-малко от прогнозата през юли. В същото време очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са по-неблагоприятни.

Нестабилната икономическа среда остава най-сериозната пречка за дейността на предприятията. През последния месец се засили негативното влияние на фактора „цени на материалите”, който измества на трето място трудностите, свързани с липсата на работна сила.

По отношение на продажните цени в строителството 32,7% от мениджърите все още очакват те да се повишат през следващите три месеца.

На дребно. Съставният показател “Бизнес климат в търговията на дребно” намалява с 1.4 процентни пункта, което се свързва с по-умерени оценки и очаквания на търговците на дребно относно състоянието на бизнеса на предприятията. По-сдържани са и прогнозите им за продажби и поръчки към доставчици през следващите три месеца.

Нестабилната икономическа среда, конкуренцията в индустрията и недостатъчното търсене продължават да ограничават най-много развитието на бизнеса в този сектор, като негативното им въздействие се засили през последния месец.

Спрямо предходния месец нараства делът на търговците на дребно, които очакват увеличение на продажните цени в сектора през следващите три месеца.

Услуги. През октомври съставният бизнес климат в сектора на услугите се понижи с 2,1 процентни пункта в резултат на малко по-слабите оценки и очаквания на ръководителите относно състоянието на бизнеса на предприятията. По-умерено е и мнението им за текущото и очаквано търсене на услуги.

Най-сериозните затруднения за дейността продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в отрасъла, както посочват съответно 51.1% и 28.9% от предприятията.

Очакванията на мениджърите за продажните цени продължават да нарастват през следващите три месеца.

Source